icon 04 icon 08 icon 11 icon 10 icon 12 Group 4 icon 07 icon 03 Group 2 icon 14 icon 09 icon 05 icon 02 icon 13 icon 01 icon 06

Weavers KVKK Aydınlatma Metni

Weavers Tekstil Sanayi̇ ve Ticaret Anonim Şirketi̇ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“WEAVERS TEKSTİL A.Ş.”), yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Veri Sorumlusu

Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Mersis: 0-8000-9714-2600001
İnternet Adresi : https://www.weavers.com.tr
Telefon Numarası: 0 (224) 241 69 00
E-Posta : tekstil.weavers@hs01.kep.tr
Adres : Minareliçavuş Bursa Osb Mah. Turuncu Cad. No:30 Nilüfer/Bursa

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş. tarafından Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş.‘nin taraf olduğu sözleşmelerin WEAVERS Tekstil A.Ş. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, WEAVERS Tekstil A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,

 • Çalışanların, misafirlerin ve WEAVERS Tekstil A.Ş.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve WEAVERS Tekstil A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş.’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • WEAVERS Tekstil A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Holding’e bağlı iştirak şirketlerine,

 • Şirketimizin ve bağlı bulunduğumuz Erciyes Anadolu Holding’in kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,

 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlere, şirketimiz ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,

 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz WEAVERS Tekstil A.Ş. veya WEAVERS Tekstil A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda WEAVERS Tekstil A.Ş.’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

V. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Gerekçe

Kimlik

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6098 Sayılı Kanun

İletişim

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Hukuki İşlem

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

  

Müşteri İşlem

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

İşlem Güvenliği

10 Yıl

  

Risk Yönetimi

10 Yıl

  

Finans

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

10 Yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

VI. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için almış olduğu tedbirleri aşağıda bilginize sunarız:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.      

 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

 • Sızma testi uygulanmaktadır.

 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

 • Şifreleme yapılmaktadır.

 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

VII. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

WEAVERS Tekstil A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sorumlusu Başvuru Formu'nu doldurarak:

Formu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Minareliçavuş Bursa Osb Mah. Turuncu Cad. No:30 Nilüfer/Bursa adresine bizzat veya noter kanalı ile başvuru yapabilir veya 
Formu, tekstil.weavers@hs01.kep.tr adresine veya kvkkbasvuru@weavers.com.tr
adresine veri sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla ve kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.
İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.
 

GİZLİLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ.

Web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler ayarlanmalıdır. Hangi kategorilere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, web sitesinin tüm işlevlerinin artık kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir / Çerez Bilgileri.